Erzsébet királyné útja 69/A.

Helyrajzi szám

30374/2/A/1

Korábbi tevékenység

üzlethelyiség

Társasházi közös költség havi összege

13.320, – Ft

Alaptertület

74 m2

Közműellátottság

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Elvárt felújítási munkák összege

382.727,- Ft 

Rendeltetés

üzlethelyiség

Mérhető közművek

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Alap bérleti díj havi összege*

151.000,- Ft + ÁFA

Adatlap

Fényképek

Költségvetés

Költségvetés

 

*A fizetendő alap bérleti díj havi összege a helyiség bérbeadó által elvárt felújított állapotára vonatkozik.

A jelen hirdetményben nem említett információkról való tájékoztatás, valamint a helyiség megtekintése érdekében megkeresését az ingatlangazd@zugloizrt.hu e-mail címre várjuk.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2019. március 07. 15:30 óra.

 

A helyiség rendeltetése

Ha a bérbeadáskor helyiség rendeltetésének módosítására igény merül fel, a rendeltetés módosításáról a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt.  A rendeltetés módosításáról való döntés előírhatja, hogy a helyiségre akkor létesíthető bérleti jogviszony, ha a bérlő vállalja, hogy a helyiségen a bérbeadóval való megállapodás szerint módosított rendeltetésnek megfelelő használathoz szükséges karbantartási, felújítási, csere (pótlási) munkákat végez.

A bérbevételi ajánlat megtételének módja

A Zuglói Zrt. az ajánlattételt a 2019. 02.21.-2019.03.07. közötti időszakban teszi lehetővé. Érvényes bérbevételi ajánlatot mindenki tehet, akit az Önkormányzat 26/2018. (IX. 21.) számú rendelete a bérleti jogviszony létesítéséből nem zár ki. Bérbevételi ajánlat az írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok szerint tehető meg. A bérbevételi ajánlatnak tartalmaznia kell a bérbevételi szándék kinyilvánítását, a felajánlott havi bérleti díjat (melynek minimális összege nem lehet kevesebb az alap bérleti díj havi összegénél), a bérbevétel időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megjelölését.

Az ajánlatok benyújthatók személyesen a Zuglói Zrt. ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. II. emelet) H-Cs 8:00-15:30, P 8:00-12:30 között.

Nyilatkozattétel a helyiség felújításáról

A bérbeadó a helyiséget a pályázó által vállalt felújítási kötelezettséggel kívánja bérbe adni. A költségek bérleti díjban történő elszámolásáról jelen hirdetmény „A helyiség felújítása” című részében található információ. Amennyiben a pályázó a bérbeadó által elvárt felújítási munkákon túlmenően, vagy attól eltérően szándékozik a helyiségben felújítási, átalakítási, beruházási munkákat végezni, akkor a bérbeadási ajánlatban ki kell fejeznie ez irányú szándékát. Az ajánlattételt követő tárgyalási eljárásban konkrétan be kell mutatnia a megvalósítani kívánt műszaki tartalmat és annak tételes költségeit.

A bérbeadási eljárás

Az ajánlattételi időszak lejárta után 10 napon belül a Zuglói Zrt. megkezdi a tárgyalási eljárást az érvényes ajánlatot tevő pályázókkal a helyiségben folytatni kívánt tevékenységről, a bérbeadó által elvárt felújítási munkákról, a bérlő által kívánt esetleges további felújítási, átalakítási, beruházási munkákról, valamint a bérleti szerződés további lényeges feltételeiről. A pályázóknak ajánlati kötöttséget kell vállalnia, melynek időtartama a tárgyalási eljárás megkezdésétől számított 90. nap.

A tárgyalást lezáró megállapodás után a Zuglói Zrt. a bérleti szerződés tervezetét jóváhagyás céljából előterjeszti a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság ülésére.

Az árversenyen azok az ajánlattevők vehetnek részt, akikkel a bérleti szerződés szövegéről az előzetes megegyezés (a Bizottsági jóváhagyásával) létrejött. Az árverseny időpontját és helyét a Zuglói Zrt. honlapján legalább 5 nappal előbb közzéteszi, továbbá külön is értesíti az érvényes ajánlatot tevőket a bérbevételi ajánlatban megadott elérhetőségen. A licit nyilvános. A licitlépcsők mértékét az árverseny levezetője határozza meg. Az árversenyen való részvétel feltétele ajánlati biztosíték megfizetése. A pályázónak az árverseny megkezdése előtt be kell mutatnia az átutalási bizonylatot. Az ajánlati biztosíték összege a bérbeadási ajánlatba foglalt havi bérleti díj háromszorosának megfelelő összeg. Az árverseny nyertese által megfizetett biztosíték a szerződéskötés időpontjában óvadékká alakul át.

Az ajánlati biztosíték visszajár, ha az ajánlat tételére vonatkozó felhívást visszavonják, a bérbevételi ajánlatok érvénytelenek, vagy ha a bérleti szerződés megkötése a bérbeadó oldalán felmerült okból hiúsul meg. A visszafizetés határideje a visszatérítés okának a felmerülését követő 8 nap.

Nem jár vissza az ajánlat biztosíték, ha a bérleti szerződést az arra jogosult a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó írásbeli felhívást követő 15 napon belül önhibájából nem köti meg, vagy az ajánlatot visszavonja.

Az árverseny nyerteséről a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntést követően történik meg a bérleti szerződés aláírása és a helyiség birtokba adása.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a bérleti szerződés megkötését megtagadja.

A helyiség állapotára vonatkozó leírás

A helyiségek felújítandó műszaki állapotúak. A bérbeadó által elvárt felújítási munkákra vonatkozó részletes költségvetést, az alaprajzot és műszaki leírást a hirdetmény melléklete tartalmazza.

A bérleti szerződés általános feltételei

A bérlőnek szerződéskötéskor óvadékot kell nyújtania, melynek mértéke három havi nettó bérleti díjjal azonos összeg. Ha a bérleti díj nem éri el a havi 200.000 forintot, az óvadék két havi nettó bérleti díj összege.

A tárgyév február utolsó napján érvényes bérleti díjat a bérbeadó március 1-től, a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével megnöveli.

A társasházi közös költség viselése

A társasházban lévő helyiség bérlője köteles a bérleti díjjal azonos időpontban a bérbeadó számára megfizetni a helyiség után a tulajdonost terhelő társasházi közös költséget, ha pedig a közös költségnek felújításra fordítandó része is van, a közös költségnek az üzemeltetésre és a karbantartásra fordítandó hányadát is. A közös költség mértékét és a közös költségnek az üzemeltetésre és a karbantartásra fordítandó hányadát a közös költséget megállapító hatályos társasházi közgyűlési határozata alapján került meghatározásra. A bérleti szerződés megkötése után a változást a közös költséget megállapító társasházi közgyűlést követő 60 napon belül kell a bérlővel közölni, és a társasházi közgyűlés időpontjától kezdve kell érvényesíteni a bérlővel szemben úgy, ahogy azt a társasházi közgyűlés határozata megállapítja.

A helyiség használata és használatának ellenőrzése

A bérlő a helyiséget a szerződésnek megfelelően köteles használni és gondoskodni róla, hogy az alkalmazottjai, valamint üzleti partnerei a helyiséget a rendeltetésének megfelelően használják. A rendeltetésellenes vagy a szerződéstől eltérő használatért a felelősség a szabálytalan használatot elkövető személyétől függetlenül a bérlőt terheli.

A bérbeadó a helyiség rendeltetésszerű használatát, valamint a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy vagy – a bérleti szerződésben meghatározottak szerint – több alkalommal, a bérlő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni. A bérlő az ellenőrzést tűrni, a helyiségbe való bejutást biztosítani köteles; ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a vészhelyzet fennállása miatt a helyiségen belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének a biztosítása esetén.

A helyiség felújítása

A bérbeadó és a bérlő megállapodása esetén a helyiség műszaki-fizikai állapotának javítására irányuló munkák számlákkal igazolt – általános forgalmi adó nélküli – költségét a bérlő a bérleti díjba beszámíthatja.

A bérbeadó és a bérlő külön megállapodása nélkül beszámíthatja a bérlő a bérleti díjba a számlákkal igazolt – általános forgalmi adó nélküli – költségeit, ha a munkálatok a következőkre irányultak:

 1. a)  villamos- , víz- , csatorna- , gáz-  és távhő-szolgáltatáshoz rákötés,
 2. b) szanitereknek és a szerelvényeknek a kivételével a helyiségben távhő-, víz- és csatornahálózat felújítása és cseréje,
 3. c) a belső villamoshálózat szabványosítása,
 4. d) a helyiség alapterülete építés útján történő növelése,
 5. e)  felújításhoz kapcsolódó teljes burkolatcsere,
 6. f) nem zárható és nem javítható portál cseréje, külső tartószerkezet, esőcsatorna felújítása,
 7. g) tartószerkezet állékonyságához szükséges felújítás.

 

Ha a bérlő által elvégzendő munkákhoz hatósági engedély (településképi bejelentési eljárás) vagy közműszolgáltatóval való megállapodás (közműszolgáltatótól hozzájárulás), illetve a társasházban lévő helyiség esetében a társasház nyilatkozatának a beszerzése szükséges, az eljárások megindításához a tulajdonosi hozzájárulást és a bérlő által elvégzendő munkákat a bérbeadóval kötött megállapodás tartalmazza.

Ha a bérlő a munkálatokat a megállapodásban meghatározott határidőre neki fel nem róható okból nem tudja teljesíteni, a határidőt egy alkalommal, legfeljebb három hónap időtartammal a polgármester meghosszabbíthatja, ezt követően benyújtott hosszabbítási kérelemről a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt.

A bérlő a munkálatokat a megállapodás alapján kezdheti meg.

A bérlő mindaddig a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj 50%-át fizeti havonta a bérbeadó részére, amíg a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott, számlákkal igazolt költségek teljes mértékű levonása megtörténik.

Ha a bérlő a bérbeszámítás körébe tartozó munkálatokat maga végzi, az anyagköltségeit számlával igazolja, az építési-szerelési munka díját az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása szerinti építőipari rezsióradíjjal, ha pedig az építőipari rezsióradíjat jogszabály határozza meg, akkor ennek alapján számíthatja.

Ha a bérlő a bérbeadóval való megállapodása alapján bérbeszámítással megtérítésre kerülő munkát végzett (a bérbeadó által elvárt felújításon túlmenően), a bérlő a saját költségén az Önkormányzat által megjelölt ingatlan- értékbecslővel a helyiség beköltözhető forgalmi értékéről köteles értékbecslést készíttetni. Ha az Önkormányzatnak rendelkezésére áll olyan értékbecslés, amelyet csak a munkálatok elvégzése után megállapított forgalmi értékkel kell aktualizálni, új értékbecslést nem kell készíttetni.

A munkálatok elvégzése után megállapított forgalmi érték az új bérleti díj számításának az alapja.

A bérlő nem követelheti, hogy a bérbeadó a helyiséget az abban folytatni kívánt tevékenységének gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze, és az ezzel kapcsolatos költségeit sem követelheti.

A helyiség átadásakor, valamint a bérleti jogviszony megszűnése esetén a helyiség átvételéről a bérbeadó jegyzőkönyvet vesz fel, amely leltárszerűen tartalmazza a helyiség berendezési és felszerelési tárgyait és azok, valamint a helyiség tényleges műszaki állapotának a leírását, illetve a bérlő esetleges észrevételeit.

Egyéb rendelkezések

Ha a bérlő önhibáján kívül a helyiséget azért kénytelen elhagyni, mert annak állapota az életet, az egészséget, az állékonyságot vagy a közbiztonságot veszélyezteti, illetve annak felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy bővítése csak a helyiség kiürítése esetén végezhető el, a költségeket az Önkormányzat viseli.

Hozzájárulás albérletbe adáshoz

(1) A bérlő a helyiség alapterületének legfeljebb 50 %-át adhatja albérletbe.

(2) A bérbeadó az albérleti szerződéshez a hozzájárulását akkor adja meg, ha

 1. a)  a bérlő által fizetett bérleti díj nem érte el az alap bérleti díjat, a bérlő legalább az alap bérleti díjat megfizeti, és tudomásul veszi a bérleti díj bérbeadó általi valorizációját,
 2. b) a bérlőnek a bérleménnyel kapcsolatban bérletidíj-, közüzemidíj-tartozása és az Önkormányzattal szemben köztartozása nincs, valamint az albérlőnek nincs az Önkormányzattal szemben köztartozása.

(3) Ha a bérlő a bérleti jogviszony létrejöttekor vagy az azt követő 5 éven belül a bérbeadóval kötött megállapodás alapján értéknövelő beruházást végzett, és annak értéke meghaladja a bérleti díj 3 éves összegét, továbbá ezért a bérlő sem bérbeszámításra, sem megtérítésre nem tart igényt, a bérbeadó az albérleti szerződéshez az (1) bekezdésben meghatározott korlát nélkül járul hozzá.

(4) A bérbeadó az albérletbe adáshoz a bérleti jogviszony kezdetétől számított egy éven belül csak akkor járulhat hozzá, ha az albérlő a bérlő személyes közreműködőjeként vagy alvállalkozójaként vesz részt abban a tevékenységben, amit a bérlő a helyiségben végez.

Hozzájárulás a bérleti jog átruházásához és cseréjéhez

A helyiség bérleti jogának átruházásához és cseréjéhez a bérbeadó hozzájárul, ha:

 1. a) az új bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység az Önkormányzat településfejlesztési, településképi vagy vállalkozásfejlesztési hasznosítási céljának megfelel,
 2. b) ha a korábbi bérlő által fizetett bérleti díj nem érte el az alap bérleti díjat, és az új bérlő vállalja az alap bérleti díjnak megfelelő bérleti díj megfizetését, és tudomásul veszi a bérleti díj bérbeadó általi valorizációját, 
 3. c) a korábbi bérlőnek nincs bérletidíj-tartozása, az Önkormányzattal szemben köztartozása, és igazolja, hogy a helyiségre közműdíj-tartozása nincs,
 4. d) az új bérlővel bérleti jogviszony létesítését e rendelet nem zárja ki,
 5. e) az új bérlő a helyiség bérleti jogának átruházásához és cseréjéhez a bérbeadói hozzájárulásra irányuló eljárás költségeinek fedezetéül szolgáló egy havi bérleti díjnak megfelelő összeget megfizeti,
 6. f) az új bérlő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatban vállalja a helyiség használatából fakadó, a bérbeadó felé fennálló fizetési kötelezettsége teljesítését, késedelem esetén a kamatok megfizetését, valamint a bérleti jogviszony megszűnése esetén a helyiség kiürítését.

1143.Budapest XIV. ker. Gizella út 34.

Helyrajzi szám

32570/5/A/24

Rendeltetés

iroda

Korábbi tevékenység

iroda

Alap bérleti díj havi összege*

49.000,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

25.080,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

2.692.942,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.10.24.

Alaptertület

57 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, házközponti fűtés

Mérhető közművek

víz-csatorna, elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.11.07 15:30

1148 Budapest XIV.Ker, Nagy Lajos király útja 82 B.

Helyrajzi szám

31903/7/A/72

Rendeltetés

üzlethelyiség

Korábbi tevékenység

kutyakozmetika

Alap bérleti díj havi összege*

69.417,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

változás alatt

Elvárt felújítási munkák összege

847.064,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.10.24.

Alaptertület

35 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, gáz elektromos áram

Mérhető közművek

víz-csatorna, gáz elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.11.07 15:30

1147 Budapest XIV. ker., Nagy Lajos király útja 194.

Helyrajzi szám

31503/2/A/2

Rendeltetés

üzlethelyiség

Korábbi tevékenység

varróműhely

Alap bérleti díj havi összege*

29.750,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

6.234,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

535.539,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.10.24.

Alaptertület

15 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Mérhető közművek

elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.11.07 15:30

1147.Budapest,XIV.ker. Telepes utca 80.

Helyrajzi szám

31150/0/A/18

Rendeltetés

műterem

Korábbi tevékenység

műterem

Alap bérleti díj havi összege*

32.666,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege*

24.265,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

4.583.440,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.11.19.

Alaptertület

61 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Mérhető közművek

elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.12.03 15:30

1147.Budapest,XIV.ker. Telepes utca 80.

Helyrajzi szám

31150/0/A/19

Rendeltetés

raktár

Korábbi tevékenység

raktár

Alap bérleti díj havi összege*

33.250,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

24.990,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

2.472.342,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.11.19.

Alaptertület

62 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, gáz elektromos áram

Mérhető közművek

elektromos áram, gáz

Ajánlattétel határideje

2018.12.03 15:30

1145 Budapest, Thököly út 117/A

Helyrajzi szám

32209/1/A/1

Rendeltetés

egyéb helyiség

Korábbi tevékenység

Műhely

Alap bérleti díj havi összege*

27.417,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

13.358,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

2.664.807,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.11.19.

Alaptertület

39 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Mérhető közművek

víz-csatorna, elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2019.01.30 15:30